Kloster Sotiros Christou
1 / 6
Nonnen-Kloster - Christus Erlöser (Moni Sotiros Christou).